6b.krestanka.cz

PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 28. 4. 2017
 
 1. Žádost MŠMT – inkluzivní vzdělávání
 2. Zápis do běžných a speciálních tříd
 3. Školní vzdělávací program – minimální doporučená úroveň
 4. Kontrola FÚ pro kraj Vysočina
 5. Asistenti pedagoga – ukončení rozvojového programu
 6. Schválení projektu EU „Vzdělávání pro všechny“
 7. Závěr školního roku - Školní akademie DKO Jihlava
 8. Diskuse – podněty a připomínky členů rady
 9. Zápis
1. Žádost MŠMT – inkluzivní vzdělávání
 • žákům byly vytvořeny podmínky pro výuku předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence
 • podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle doporučení poradenských zařízení
 • mimořádná administrativní náročnost pro každého žáka
 • dosud bylo vyšetřeno pouze 30% z celkového počtu
 • je nutné zajistit další speciální pedagogy, kteří budou vyučovat přímo v hodinách
 
2. Zápis do běžných a speciálních tříd
 • bylo přijato 32 žáků (20 žáků I. A, 11 žáků I. B a 1 žák do speciální třídy)
 • nepřijatým žákům bylo odesláno rozhodnutí o nepřijetí a upozornění na školu v místě bydliště
 • do ostatních ročníků nebudou již žáci přijímáni, protože již nemáme volnou kapacitu

3. Školní vzdělávací program – minimální doporučená úroveň
 •  do konce školního roku dokončí vyučující II. stupně kontrolu a změny v rámci nového RVP ZV, které musí být v souladu se změnami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • do konce srpna připraví vedení školy všechny dokumenty v tištěné podobě

4. Kontrola FÚ pro kraj Vysočina
 • od března do května probíhala kontrola FÚ pro kraj Vysočina
 • obsahem kontroly bylo účelové rozdělení finančních prostředků (odměňování pedagogů, nákup pomůcek, vytváření materiálů, atd.) dle platných zákonů
  v Projektu EU – peníze školám (2011 – 2014)
 • nebyly shledány žádné nedostatky nebo neoprávněné čerpání finančních prostředků
 
5. Asistenti pedagoga
 • v současné době je ve škole 12 asistentů pedagoga, kteří pomáhají v běžných, ale především ve speciálních třídách
 • MŠMT ukončilo projekt „Rozvojový program“, ze kterého byly finanční prostředky čerpány
 • vzhledem k rostoucímu počtu dětí se SVP je nutné požádat o souhlas MŠMT s přijetím dalších asistentů v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., a to na základě doporučení poradenského zařízení
 • pouze žáci, kterým je asistent přidělen, stejně jako dosud, mohou využívat jeho pomoc
 6. Schválení projektu EU „Vzdělávání pro všechny“
 • dne 29. 3. 2017 byl schválen nový projekt EU – Vzdělávání pro všechny ve výši 696 744,00 Kč

7. Závěr školního roku - Školní akademie DKO Jihlava
 • dne 28. 6. 2017 bude probíhat od 15. 00 Školní akademie

8. Diskuse
9. Zápis
 
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
 
V Jihlavě dne 10. 5. 2017
 
 
Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.