6b.krestanka.cz
 

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

 

PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 13. 5. 2014

 

1.      Jmenování statutární zástupkyně ředitelky.

2.      Jmenování zástupkyně ředitelky.

3.      Změny v pedagogickém sboru od 1. 9. 2014.

 

1)      ŠR bylo zdůvodněno nové jmenování vedení školy.

Křesťanská základní škola Jihlava přijala za poslední 4 roky 80 nových žáků. Byly schváleny 2 nové speciální třídy a počet pedagogů se navýšil na 35. Škola zajišťuje kromě oboru Základní škola i obor Základní škola praktická a Základní škola speciální. Do této doby zajišťovaly výchovný a vzdělávací proces ve všech oborech pouze ředitelka školy a její zástupkyně. Současně nahrazovaly i chybějící sekretariát a administrativní práce spojené se sociální a preventivní výchovou. Vzhledem k nadměrné psychické zátěži a pracovní době, která přesahovala zákonem danou normu, byla jmenována do funkce další zástupkyně ředitelky a statutární zástupkyně ředitelky školy.

2)      Statutární zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Marcela Došková.

Statutární zástupkyně ředitelky s datem jmenování přebírá v době nepřítomnosti delší než 4 týdny rozhodovací pravomoci ředitelky školy, a to s předchozím souhlasem zřizovatele. Kromě zastupujících pravomocí plní statutární zástupkyně ředitelky samostatné úkoly, které jí stanovuje její popis práce.

3)      Zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Leona Šímová.

Zástupkyně ředitelky řídí I. a II. stupeň školy a s datem jmenování jedná jménem vedení v případě nepřítomnosti ředitelky a statutární zástupkyně. Kromě zastupujících pravomocí plní zástupkyně ředitelky samostatné úkoly, které jí stanovuje její popis práce.

4)      ŠR byla seznámena se změnami v pedagogickém sboru.

-          k 30. 6. 2014 bude ukončen pracovní poměr s Bc. Lucií Mayerovou pro nedostatečnou kvalifikaci;

-          k 1. 9. 2014 bude zařazena jako vychovatelka školní družiny dosavadní asistentka pedagoga Marcela Havlíková, která má dostatečnou kvalifikaci;

-          paní vychovatelka Anna Cafourková bude zastávat funkci pomocného pedagoga ve školní družině a školním klubu;

-      paní učitelka Soňa Klimentová bude zastávat pozici asistentky pedagoga do doby, než rozhodne MŠMT o kvalifikaci pro pedagogy, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, ale mají absolutorium na konzervatoři a pedagogické vzdělání pro výuku hudby;

-          s Mgr. Michaelou Teclovou nebude prodloužena pracovní smlouva;

-          od 1. 9. 2014 budou přijaty 3 nové vyučující – Mgr. Zorka Brůžková (Mat, Inf), Mgr. Gabriela Tetourová (Aj, Vv) a Mgr. Barbora Šimonová (Tv, Aj).

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY

 

 

Ředitelka školy

 

Speciální třídy (ŠVP LMP, ŠVP ZŠS)

Asistent pedagoga pro zdravotně postižené, Asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné

Školská rada

Školní vzdělávací program (ŠVP ZŠ, ŠVP LMP, ŠVP ZŠS)

 

 

Statutární zástupkyně ředitelky školy

 

Pedagogická rada

Kontrolní a hospitační činnost

 

 

Zástupkyně ředitelky, metodička prevence

 

Učitelé I. a II. stupně (ŠVP ZV)

Školní družina, Školní klub

Předmětové komise, Metodická sdružení

Školní parlament

 

 

Výchovná poradkyně

 

Ekonomka školy

 

Výchovná komise

Koordinátor ŠVP

 

Provozní zaměstnanci

Inventarizační komise

 

  

Předseda: Jaroslava Kettnerová

Členové:  Bc. Helena Pokorná, Marcela Havlíková                    

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Glösslová

 

V Jihlavě dne 13. 5. 2014

Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.