6b.krestanka.cz

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště Křesťanské základní školy Jihlava
 
Titul, jméno, příjmení Funkce ve ŠPP Specializace Pracovní činnost ve ŠPP
 
Mgr. Šárka Glösslová
 Vedoucí školního poradenského pracoviště
 
Odborný garant v poradenské činnosti Společné vzdělávání
 
Odborný konzultant s poradenskými centry, institucemi
a zákonnými zástupci v rámci své odborné funkce
Certifikovaný lektor MŠMT
pro Společné vzdělávání

 
Komunikace s odbornými pracovišti (SPC, PPP)
 
Legislativní proces novely zákona č. 82/2015 Sb.
a vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 
Garance etického chování mezi žáky, zákonnými zástupci
a pedagogy

 
 Implementace § 16 školského zákona č. 561/2004 Sb.
do praxe


Podpora ve vzdělávání žáků
2. - 5. stupně PO 


Zajištění odborného personálního obsazení 
 
 Rozdělení kompetencí k odborné činnosti a jejich kontrola
 
Mgr. Marcela Došková
 
 Odborný garant organizačního zajištění legislativního procesu
 
Odborný konzultant pro činnost
v profesním rozvoji pedagogů
 Certifikovaný lektor MŠMT
pro Společné vzdělávání

 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Zajištění normované finanční náročnosti v souladu se školní matrikou
 Podklady a kontrola legislativního procesu
 
Profesní rozvoj pedagogů v oblasti inkluze
 
Žádost zákonného zástupce
a rozhodnutí ředitelky školy
  1. přestup žáka
  2. předmět SPP
  3. IVP
  4. zařazení
    do třídy zřízené dle §16 odst. 9
  5. informovaný souhlas
 
Mgr. Leona Šímová
 Odborný garant pro
metodickou odbornou činnost
se žáky

s rizikovým chováním
 
Odborný konzultant s poradenskými centry, institucemi
a zákonnými zástupci v rámci své odborné funkce
 Certifikovaný lektor MŠMT pro Společné vzdělávání
 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Metodička prevence
 Spolupráce a aktivní činnost - OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba, Vrakbar Jihlava
 
Prevence a spolupráce
se žáky

a jejich zákonnými zástupci – výchovná komise
 
Zpracování MPP, IVýP
 
Zpracování odborných posudků a zpráv
 
Mgr. Šárka Skasko
 Odborný garant zajišťující
metodickou odbornou pomoc pro žáky
se SVP
 
Odborný konzultant se ŠPZ, institucemi
a zákonnými zástupci v rámci své odborné funkce
Výchovná poradkyně
 
Legislativní proces v inkluzivním vzdělávání
 
Komunikace s odbornými pracovišti (SPC, PPP)
 
 
Spolupráce a aktivní činnost – SPC, PPP
 
Spolupráce se žáky a jejich zákonnými zástupci – výchovná komise
 
Podpora a zajištění vzdělávání - 1. stupeň PO
 
Zpracování PLPP , IVP
a odborných posudků
a zpráv
 
Mgr. Lenka Válalová
 Odborné vedení speciálních pedagogů školy Speciálně pedagogické poradenství – diagnostika
 
Předměty speciálně pedagogické péče – obsah a garance odborné výuky
Diagnostika v rámci PLPP
 
Spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence – výchovná komise
 
Logopedie – vedení logopedických a dyslektických asistentů
 Mgr. Hana Chaurová Odborný pracovník ŠPP Logopedický a dyslektický asistent Výuka předmětů SPP
Náprava logopedických
a dyslektických vad
Mgr. Helena Jordánová  Odborný pracovník ŠPP Speciální pedagog
Český jazyk
Odborný posudek
PLPP, IVP
 Mgr. Tereza Milfajtová  Odborný pracovník ŠPP Speciální pedagog
Psychopedie, Somatopedie
Odborný posudek
PLPP, IVP 
 Mgr. Michaela Burghardt
 Odborný pracovník ŠPP
 Logopedický a dyslektický asistent
 Výuka předmětů SPP
Náprava logopedických
a dyslektických vad
 Mgr. Petra Mlčáková  Odborný pracovník ŠPP  Speciální pedagog a logop.asistent
Znaková řeč, Somatopedie,
Tyflopedie
 Odborný posudek
PLPP, IVP  
Bc. Hana Pacltová  Odborný pracovník ŠPP Speciální pedagog
Odborný posudek
PLPP, IVP
Mgr. Dana Patočková Odborný pracovník ŠPP  Speciální pedagog
Logopedie
Vývojové poruchy učení
 Odborný posudek
PLPP, IVP
 Mgr. Miroslava Pykalová Odborný pracovník ŠPP Speciální pedagog
Somatopedie,
Tyflopedie, Psychopedie
Odborný posudek
PLPP, IVP
 
 
 
 
Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.