6b.krestanka.cz

KZŠ Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava

Snažíme se o to, aby si každý žák naší školy řekl:

„Kdyby se mě někdo zeptal, jakou bych chtěl mít vlastnost či jakou bych chtěl umět dovednost, nepřál bych si jako většina lidí být nesmrtelný, neviditelný nebo umět číst myšlenky. Stačila by mi jedna velice prostá a obyčejná věc. A to - neztratit se v životě.“

Křesťanská základní škola Jihlava byla založena v roce 1991. Za více než dvacet let svého působení prošla zásadními změnami ve vzdělávání i v celkové rekonstrukci budovy.

Vzdělávání

Škola ke své výuce využívá výukové materiály nakladatelství FRAUS, které jsou vytvořeny dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání. Podporují zavádění efektivních forem výuky, nejnovější IT technologie a výukový software. Učebnice nakladatelství FRAUS získaly nejvyšší ocenění na Evropském veletrhu knih. Žáci jsou ohodnoceni za „skutečné“ výsledky, což se projevuje po jejich přijetí na střední školy.

Předměty

Od 3. ročníku se všichni žáci učí anglický jazyk. V 6. – 9. ročníku se vyučuje kromě anglického jazyka také německý jazyk. Oba jazyky jsou pro žáky povinné, stejně jako etická výchova na II. stupni. Pro žáky II. stupně byl zpracován vlastní pracovní sešit pro vzdělávání ve finanční gramotnosti a sbírka pro cvičení z fyziky.

Výchova

Podporujeme zdravé sebevědomí, samostatnost, vhodnou komunikaci a vystupování na veřejnosti. Klademe důraz na individualitu a osobní přístup k žákům i rodičům. Naše vzájemné vztahy jsou založeny na důvěře, toleranci a zachování důstojnosti. Netolerujeme nevhodné chování a na své žáky jsme velmi nároční. Žáci musí respektovat autoritu pedagoga, neboť pedagog respektuje svého žáka.

Zápis do 1. třídy a speciálních tříd

Do první třídy přednostně přijímáme žáky, jejichž rodiče projeví zájem již v průběhu školního roku. Při přijetí zvýhodňujeme ty, kteří zde mají sourozence a nemají problém v plnění povinností ze strany žáka a rodičů. Vzhledem k jazykovým znalostem pedagogů jsou žáky naší školy i děti rodičů jiných národností. Stejným způsobem přijímáme žáky do speciálních tříd, kde ovšem zájem převyšuje naše možnosti.

Přijetí do ostatních ročníků v průběhu školního roku

Do ostatních ročníků přijímáme na základě pohovoru s rodiči a žákem. Podmínkou pro přijetí je plnění všech základních povinností na předchozí škole. Nepřijímáme žáky, kteří měli neomluvené hodiny nebo snížený stupeň z chování.

Vybavení

Žáci využívají odborné učebny pro informatiku nebo přírodovědné předměty, které mají velmi kvalitní technické zařízení. Ve výtvarné a pracovní výchově nebo v zájmovém kroužku mohou žáci využívat keramickou pec, grafický lis, hrnčířský kruh a tkalcovské stavy. Učebnu pro přípravu pokrmů využívají nejen ve výuce, ale i v kroužku vaření. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, zrekonstruovali jsme tělocvičnu a pomůcky nakupujeme dle potřeb žáků a vyučujících. Máme celkem 46 přípojných míst k internetu, v každé učebně je dataprojektor. Součástí technického vybavení jsou také interaktivní tabule.

Školní družina, školní klub, zájmové činnosti

Pro žáky jsou každý den k dispozici školní družina a školní klub od 6 do 16 hodin. Žáci I. stupně se mohou přihlásit na libovolný počet zájmových kroužků, žáci II. stupně navštěvují ve volném čase školní klub s volnočasovými aktivitami. Všechny zájmové aktivity jsou na naší škole zdarma. Nabízíme, mimo jiné, logopedickou a dyslektickou péči.

Pedagogové

Ve škole pracuje 37 pedagogů, z toho 17 pedagogů pro základní vzdělávání, 5 speciálních pedagogů, 12 asistentek pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny a školního klubu.

Speciální třídy

Ve škole jsou speciální třídy pro žáky se speciálními potřebami. Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán a je vzděláván speciálními pedagogy naší školy a asistenty pedagoga. Tito žáci jsou pro nás motivací, neboť nás učí lidskosti a toleranci. Jejich specifika přijímáme jako výzvu dokázat, že je naše škola opravdu výjimkou!

Školní vzdělávací program  „Škola, brána života otevřená“

Křesťanská škola si zakládá na budování rodinné atmosféry. Vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči jsou založeny na všestranné a otevřené komunikaci. Nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Snažíme se v dětech probudit potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.