6b.krestanka.cz

Hodnocení 1. pololetí 2020/2021

Na vysvědčení budou žáci hodnoceni jako v předešlém školním roce, a to klasifikací (známkami). Výjimkou jsou žáci, kteří jsou na základě podpůrných opatření hodnoceni slovně.
Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet ze zjištění školních výstupů s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání (účast a aktivní zapojení se na distanční výuce, osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí MS Teams, řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, včasné odevzdávání zadaných úkolů atd.).
Výpis z vysvědčení bude předán žákům, kteří se účastní prezenční výuky, ve čtvrtek 28. ledna 2021. Žáci na distanční výuce převezmou výpis nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání. Obsah výpisu z vysvědčení bude žákovi i zákonným zástupcům sdělen 28. ledna 2021 prostřednictvím IS Bakaláři.
čtvrtek 14. 1. 2021
Copyright © 2021 6b.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.